Játékszabályok – Zöld vezető játék!

A WWF Magyarország 2012. évi, Zöld vezető Nyereményjáték Részvételi Szabályzata

 

1. Jelen Nyereményjáték Részvételi Szabályzat a WWF Magyarország (továbbiakban: Szervező) által 2012. évben „Zöld vezető” fantázianéven meghirdetett az autók károsanyag kibocsátásának csökkentéséről, öko-vezetésről (eco-driving) szóló kampány keretében szervezett nyereményjátékok (továbbiakban: Játékok) általános részvételi feltételeit tartalmazza.

2. A nyereményjátékokkal kapcsolatos információk megtalálhatók a valts.wwf.hu honlapon, mely a nyereményjáték hivatalos játékszabályzatának minősül.

3. A Szervezők által szervezett nyereményakcióban részt vehet minden olyan természetes
személy, aki:
• elfogadja a játék részvételi szabályzatát,
• adatait hiánytalanul – név, cím, telefonszám, e-mail cím – közli
• megválaszolja a játék összes (10db) kérdését, és annak eredményét, valamint az ahhoz kapcsolódó kérdésre (Ön mire költené a megspórolt összeget?) adott választ a játék automatikus rendszerén keresztül elküldi számunkra.

 

A játékra csak olyan személyek jelentkezhetnek, akik a játék folyamán Magyarországon tartózkodnak és magyarországi lakhellyel rendelkeznek.
Kiskorúak (18 év alatt) csak szülői vagy nevelői engedéllyel játszhatnak, és nyerésük esetén a szülők írásos hozzájárulása szükséges.

A játékosok egy névről egyszer regisztrálhatnak.

4. A játékban a feladatokat nem teljesítő Játékos nem vesz részt a sorsolásban.

5. Az elküldött elektronikus regisztrációs adatokat a Szervezők a sorsolást megelőzően és azt követően is vizsgálhatják, a megadott adatok valódiságának és a Részvételi Szabályzat feltételeinek teljesülésének tekintetében. Amennyiben a beküldött adatok, vagy az azt elküldő Játékos nem felel meg a játékszabályzat feltételeinek, úgy az érintett Játékosokat a Játékokból a Szervezők kizárhatják. A Játékban valamennyi, a rendszeren keresztül elküldött eredmény, valamint a kérdésre adott válasz részt vesz a játékban, amennyiben megfelel a játékszabályzatnak.

6. A Játékban nem vehetnek részt az alábbi személyek: a. A Szervezők (a WWF és a Toyota munkatársai) vezető tisztségviselői, munkavállalói, valamint azok közeli hozzátartozói (Ptk.685.§ b.)

7. A Nyereményjáték 2012. február 8.-án kezdődik. A Nyereményjáték befejezésének időpontja az az időpont, melyet a szervezők erre kijelölnek, de legkésőbb 2013. január 31.

A sorsolás menete:

A játékszabályoknak megfelelő Játékosok közül a WWF munkatársai 2012. februárja és 2013 januárja között meghirdetett időközönként kisorsolnak egy 10.000 Ft értéket nem meghaladó WWF-es ajándékcsomagot.

Minden Játékos részt vesz a végső (a kampány lezárását követő) 2013. január/február-ban megrendezésre kerülő sorsoláson, melynek nyereménye egy Toyota Prius tesztvezetés egy egész hétvégen át.

A nyereményjátékok nyerteseit a valts.wwf.hu és a wwf.hu oldalon tesszük közzé*.

A nyerteseket a sorsolást követően a Szervező e-mailben értesíti, az adatok pontosítása érdekében telefonos megkeresés is lehetséges.

8. A Nyereményjátékok díjai (továbbiakban: Nyeremények):

WWF-es nyereménycsomagok az alábbi elemekből összeválogatva:

* részletek a sorsolás után a Szervezőktől

9. A sorsolások helyszíne: a WWF Magyarország székhelye, 1141 Budapest, Álmos vezér útja 69/A, kommunikációs és marketing osztály.

10. A nyerteseken kívül további tartaléknyertesek is meghatározásra kerülnek, akik a WWF munkatársai által felállított sorrendben az eredeti nyertesek helyébe lépnek, amennyiben az eredeti nyertesek nem felelnek meg a játék feltételeinek, vagy abban az esetben, ha a Szervező sikertelenül próbálná meg felvenni velük a kapcsolatot a 13. pontban jelzett időn belül.

11. A nyeremények eljuttatása postai úton, vagy csomagküldő által történik.  A Szervezők semmilyen felelősséget nem vállalnak a kiküldés során a nyeremény megsérüléséért, vagy elveszéséért, és így nyereményt nem pótolja.

12. A Nyeremény átvételével és felhasználásával összefüggésben esetlegesen felmerülő egyéb
költségek és kiadások a Nyerteseket terhelik.

13. A Nyeremény készpénzre nem váltható át, és másra át nem ruházható. A Játék feltételeinek mindenben megfelelő, és jelen Szabályzat alapján a Nyeremény átvételére jogosult Nyertes számára a nyertességéről szóló értesítés kézhezvételtől számítottan haladéktalanul, de legkésőbb az értesítés feladása dátumát követő 3 héten belül feladásra kerül a nyereménycsomagja is. A Nyertes köteles a Szervezővel együttműködni abban, hogy a Nyeremény átadása a fentiekben írt vonatkozó határidőn belül megtörténjen.

14. Azok, akik megadják adataikat, feltétel nélküli beleegyezésüket adják ahhoz, hogy nevüket és lakcímüket (kizárólag a település megjelölésével) a Szervezők és/vagy annak megbízottjai minden további feltétel és ellenérték nélkül nyilvánosságra hozzák, valamint a Játékkal kapcsolatosan bármilyen módon felhasználják. Továbbá visszavonhatatlanul hozzájárulásukat adják ahhoz, hogy személyes adataikat kizárólag a Szervező a későbbiekben bármilyen reklám- és direktmarketing-anyag részére történő megküldése (faxon, levélben, SMS-ben, vagy MMS-ben és e-mailben) érdekében tárolja, kezelje és feldolgozza.

A Szervezők szavatolják, hogy az adatkezelés a hatályos jogszabályi rendelkezések megtartásával történik. Amennyiben a Játékos a későbbiekben ilyen jellegű küldemények megküldését nem kéri, úgy adatai törlését a Szervezőktől írásban kérheti. A Játékos bármikor kérheti adatai módosítását a fenti címre írásban eljuttatott kérvénnyel.

15. A Nyeremény átadását a Szervező reklám céljaira felhasználhatja. Az eseményről a Szervező kép-, hang- és filmfelvételt készíthetnek, melyet a Szervező és/vagy megbízottja(ik) akár egészében, akár részleteiben bármilyen reklámcélra időbeli, térbeli és a felhasználás módját illető korlátozás nélkül, térítésmentesen felhasználhatja.

16. A Regisztrációk hiányosságáért / hibájáért (pl. névelírás, címelírás stb.), a postai vagy csomagküldés útján történő kézbesítés elmaradásáért vagy késedelméért, ill. a kézbesítés és szállítás során keletkezett károkért a Szervező felelősséget nem vállal. A Szervező a Nyeremények tekintetében sem vállal semmilyen minőségi felelősséget, a Nyertes ilyen igényét jogszabályi keretek között a Nyeremény gyártójával szemben közvetlenül érvényesítheti. A Nyereményjátékkal kapcsolatban a Szervezővel szemben mindennemű jogi út kizárva.

 

Budapest, 2012. február

A nyereményjáték szervezője:
WWF Magyarország Alapítvány

Együttműködő partnere: Toyota Motor Hungary és a Toyota Fund for Europe

A pontos dátumot az aktuális sorsolást megelőzően wwf.hu/valts oldalon közöljük.